Χαιρετισμός προς όλες τις Πλατείες και τους Λαούς της Γης για το 2012

Greeting to all the Squares and Peoples of Earth For 2012

Saludo a todas las Plazas y los Pueblos de la Tierra para el 2012

Salutations vers toutes les Places et les Peuples de la Terre Pour L’Année 2012

Από τον τόπο που γέννησε την Άμεση Δημοκρατία, εμείς, η Λαϊκή Συνέλευση της πλατείας Συντάγματος, στέλνουμε χαιρετισμό και μήνυμα αναγέννησης, αλληλεγγύης και αγάπης σε όλους τους λαούς.

Τα κυρίαρχα οικονομικά και πολιτικά συστήματα κατάντησαν τη δημοκρατία ένα κουρέλι, που καλύπτει τη δίψα για χρήμα και εξουσία μιας χούφτας αντικοινωνικών ατόμων. Πράγμα που οδηγεί στη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και τις κοινωνίες στην καταστροφή.
Σήμερα στο όνομα της Δημοκρατίας γίνονται τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Έφτασε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα και να περάσουμε σε νέα ιστορική φάση όπου θα επικρατούν:
• Η εργασία για όλους σαν μέσο δημιουργίας και προσφοράς, αντί της δουλείας και της μισθωτής εκμετάλλευσης.
• Η κοινωνική ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, αντί της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης.
• Ο σεβασμός του κάθε ανθρώπου και της φύσης, αντί της απαξίωσης και καταστροφής τους.
• Οι συλλογικές διαδικασίες με διατήρηση της ατομικότητας, αντί της αντιπροσώπευσης και ιδιώτευσης.
Η Άμεση Δημοκρατία διασφαλίζει τα παραπάνω με:
1. Συμμετοχή όλων στη χάραξη της πορείας της κοινωνίας μέσα από Συνελεύσεις στους χώρους εργασίας, σπουδών και κατοικίας.
2. Συμμετοχή όλων στην εκπροσώπηση, σε όργανα συντονιστικά και όχι εξουσιαστικά.
3. Άμεση ανακλητότητα όλων των εκπροσώπων με διαρκή εποικοδομητικό έλεγχο.
4. Δημιουργία του αναγκαίου ελεύθερου χρόνου σε όλους για την αυτοπραγμάτωση και τη συμμετοχή τους στα κοινά.
5. Διαπαιδαγώγηση, μέσα από την άμεση συμμετοχή, ενεργών πολιτών και όχι παθητικών υπηκόων.

Η Άμεση Δημοκρατία είναι μια εξελικτική πορεία, που κάποιες διαδικασίες της έχουν αρχίσει σε πολλά μέρη του κόσμου. Διαρκώς επεκτείνεται σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, με βασικό σκοπό και μέσον την αδελφική συνεργασία όλων των ανθρώπων και των λαών χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Ας μετατρέψουμε τη σημερινή κρίση σε μια παγκόσμια συνεννόηση ανθρώπων ενεργών, δημιουργών της ζωής τους και της ιστορίας τους.

Λαϊκή Συνέλευση της πλατείας Συντάγματος

Advertisements

Greeting to all the Squares and Peoples of Earth For 2012

Saludo a todas las Plazas y los Pueblos de la Tierra para el 2012

Salutations vers toutes les Places et les Peuples de la Terre Pour L’Année 2012

Χαιρετισμός προς όλες τις Πλατείες και τους Λαούς της Γης για το 2012

From the birthplace of Direct Democracy, we, the People’s Assembly of Syntagma Square, send a greeting and a message of rebirth, solidarity and love to all the people.

The dominant economic and political system have turned democracy into a hoax that only covers the thirst for money and power of a handful of antisocial individuals – leading to the contamination of the social web and the destruction of societies.

Today, the worst crimes against humanity are being conducted in the name of democracy.

The time has come to turn the page and move to a new phase of history in which shall prevail:
• Work for all as a means of creation and contribution, instead of enslavement and salaried exploitation.
• Social empathy and solidarity, instead of charity and mercy.
• Respect for each person and for nature, instead of their disdain and destruction.
• Collective procedures that maintain individuality, rather than representation and privatization.

Direct Democracy ensures the above by:

1. Everyone’s participation in shaping society’s progress through Assemblies in the places of work, study and residence.
2. Everyone’s participation in representation in agencies which are coordinative and not authoritarian in nature.
3. Direct recall of all representatives with continuous and constructive control.
4. Respect of the need for free time to all for self-realization and participation in the commons.
5. Education through direct participation of active citizens and not passive subjects.

Direct Democracy is an evolutionary path, some of whose processes have been initiated in many parts of the world. It is continuously being extended to all spheres of social life with primary aim and medium the brotherly cooperation of all persons and peoples without discrimination and exclusion.

Let’s turn the present crisis into a universal communication among active people, people who create their life and their history.

People’s Assembly of Syntgama Square

Saludo a todas las Plazas y los Pueblos de la Tierra para el 2012

Greeting to all the Squares and Peoples of Earth For 2012

Salutations vers toutes les Places et les Peuples de la Terre Pour L’Année 2012

Χαιρετισμός προς όλες τις Πλατείες και τους Λαούς της Γης για το 2012

 

Desde el lugar donde nació la Democracia Directa, nosotros, la Asamblea Popular de la Plaza Síntagma enviamos un saludo y un mensaje de renacimiento, de solidaridad y de amor a todos los pueblos.

Los sistemas económicos y políticos dominantes han convertido la democracia en un harapo que satisface la sed por poder y dinero de un puñado de individuos antisociales, algo que conduce a la ruptura del tejido social y lleva a las sociedades a la destrucción.

Hoy en día, en nombre de la democracia se cometen los peores crímenes contra la humanidad.

Ha llegado la hora de dar vuelta la página y entrar a una nueva fase de la historia donde predominarán:

· El trabajo para todos como medio de creación y de oferta en lugar de la esclavitud y de la explotación salarial.
· La empatía social y la solidaridad en lugar de la filantropía y la limosna.
· El respecto de todos les seres humanos y de la naturaleza en lugar de su desvalorización y su destrucción.
· Los procesos colectivos manteniendo la individualidad en lugar de la representación y la idiocia social.

La democracia directa asegura todo esto con:

1. La participación de todos en el trazado de la ruta de la sociedad a través de las Asambleas en los lugares de trabajo, de estudio y de vivienda.
2. La participación de todos en la representación, en instrumentos de coordinación y no de poder.
3. Retractabilidad de todos los representantes a través de control continuo y constructivo.
4. La creación del ocio necesario para la autorealización y la participación de todos en los asuntos públicos.
5. La educación, a través de la participación directa, de ciudadanos activos y no de súbditos pasivos.

La democracia directa es una marcha evolucionista cuyos algunos procesos han ya empezado en muchas partes del mundo. Se propaga continuamente a todas las esferas de la vida social teniendo como objetivo primordial y medio la cooperación fraternal de todos los hombres y los pueblos sin discriminaciones y exclusiones.

Convirtamos la crisis actual en un entendimiento mundial de seres humanos activos, creadores de su vida y de su historia.

Asamblea popular de plaza de Syntagma

Salutations vers toutes les Places et les Peuples de la Terre Pour L’Année 2012

Greeting to all the Squares and Peoples of Earth For 2012

Saludo a todas las Plazas y los Pueblos de la Tierra para el 2012

Χαιρετισμός προς όλες τις Πλατείες και τους Λαούς της Γης για το 2012

Depuis le lieu qui a donné naissance à la Démocratie Directe, nous, l’Assemblée Populaire de la place Syntagma, envoyons nos salutations et notre message de renaissance, de solidarité et d’amour à tous les peuples.

Les systèmes économiques et politiques dominants ont réduit la démocratie en lambeaux pour satisfaire la soif d’argent et de pouvoir d’une poignée d’individus qui œuvrent contre les sociétés, conduisant ainsi à la rupture du tissu social et à la catastrophe des sociétés.
Aujourd’hui, au nom de la démocratie, les pires des crimes se commettent envers l’humanité.
L’heure est venue de tourner la page et de passer à une nouvelle étape historique qui aura comme fondements :
· Le travail pour tous en tant que moyen créatif et d’offre, au lieu de l’esclavage et de l’exploitation salariale.
· L’empathie sociale et la solidarité, au lieu de la philanthropie et de l’aumône.
· Le respect de chaque être humain et de la nature, au lieu de leur dévalorisation et de leur destruction.
· Les processus collectifs tout en conservant les individualités des êtres humains, au lieu de la représentation et des citoyens retirés et écartés de la politique.
La Démocratie Direct les assure par :
1. La participation de tous à l’établissement de la feuille de route de la société à travers les Assemblées sur les lieux de travail, des études et de l’habitat.
2. La participation de tous à la représentation, en tant qu’agent de coordination et non de pouvoir.
3. La révocation immédiate de tous les représentants, soumis à un contrôle continu et créatif.
4. La création du temps nécessaire libre pour tous, dans le but de l’épanouissement personnel et de leur participation aux affaires communes.
5. L’éducation continue, à travers leur participation directe, des citoyens actifs et non des simples sujets passifs.
La Démocratie Directe est un processus évolutif dont certains procédés ont déjà commencé à se mettre en pratique à plusieurs endroits dans le monde. Elle se propage dans tous les domaines de la vie sociale. Elle a comme but principal et moyen d’action, la coopération fraternelle de tous les êtres humains et de tous les peuples sans discrimination ni exclusion.

Transformons cette crise en une entente mondiale des êtres humains actifs, créateurs de leur vie et de leur histoire.

Assemblée Populaire de la place Syntagma