ΚΑΛΕΣΜΑ -ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 19:00 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΣΤΟ #OccupyGezi

GREECE IS WITH US?

GREECE IS WITH US?

8-9 Ιουνίου Κάλεσμα για Δράσεις Αλληλεγγύης με το #OccupyGezi

Κάλεσμα τον αγωνιστών της πλατείας #Taksim για Διεθνή αλληλεγγύη

Κάλεσμα προς όλες τις πόλεις του κόσμου! Αυτό το Σαββατοκύριακο βγείτε και ανακτήστε τους δημόσιους χώρους σας για να δείξετε την αλληλεγγύη σας προς το #OccupyGezi και το κύμα διαδηλώσεων που επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Τουρκία!

Αυτό που ξεκίνησε σαν μια μικρή κατάληψη για την προστασία του πάρκου Γκέζι της Κωνσταντινούπολης ξέσπασε μέσα σε λίγες ημέρες σε μαζικές διαδηλώσεις που επεκτάθηκαν σαν φωτιά σε ολόκληρη την Τουρκία. Ένα από τα κύρια εναύσματα ήταν η ακραία χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις. Όπως το Πάρκο Γκέζι αποκρυστάλλωσε τον αγώνα μας για τον συνεχώς συρρικνούμενο δημόσιο χώρο ο οποίος καταλαμβάνεται από τον νεοφιλελεύθερο αυταρχισμό, έτσι και τα χημικά της αστυνομίας με τα οποία πότισαν την Κωνσταντινούπολη μετουσίωσαν σε κυριολεξία την ανάγκη για καθαρό αέρα και ζωτικό χώρο. Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων βγήκαν στους δρόμους στηρίζοντας την κατάληψη του Πάρκου Γκέζι παρά την συσκότιση που προσπάθησαν να επιβάλλουν τα ΜΜΕ.

Πλέον δεν έχουμε ανακτήσει μόνον το Πάρκο Γκέζι αλλά και την Πλατεία Ταξίμ, την καρδιά του δημόσιου χώρου της Τουρκίας, το μέρος όπου η έκφραση μαζικής δυσαρέσκειας έχει επανειλημμένως απαγορευτεί στην σύντομη ιστορία του Τουρκικού κράτους. Καθώς η Ταξίμ και το Γκέζι πλημμυρίζουν από χιλιάδες κόσμου κάθε βράδυ που έρχονται να γιορτάσουν όλοι μαζί την αλληλεγγύη, την νίκη και την δύναμή μας, η αντίστασή μας συνεχίζεται σε άλλα μέρη στην Κωνσταντινούπολη και σε ολόκληρη την Τουρκία. Ένα είναι βέβαιο: Τίποτε πλέον δεν θα είναι το ίδιο.
Δείξτε την αλληλεγγύη σας και την υποστήριξή σας το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Ιουνίου. Ανακαταλάβετε την Ταχρίρ, το Σύνταγμα, την Σολ, το Ζουκόττι, τους δρόμους σας, τις πλατείες και τα πάρκα σας. Πιστέψτε μας, σας ανήκουν.

** This global event of global solidarity with #OccupyGezi has been DELETED not one but TWO times by Facebook. Please share this message through all your means, social media and websites and use geziglobal.tk to gather all events worldwide in solidarity with #OccupyGezi, even beyond the date of this particular event. **

June 8th and 9th #occupyGezi Global #Solidarity + info http://geziglobal.tk/index.html

Twitter hashtag

#occupyGezi #WeAreGezi #DirenGeziParkı #direnAnkara #direnIzmir #direnAntakya

Info

http://geziglobal.tk/index.html
http://www.livestream.com/revoltistanbul
http://revoltinturkey.tumblr.com/archive
https://www.facebook.com/Nabermedya
http://turkishspring.nadir.org/index_gre.html
http://taksimdayanisma.org/?page_id=2
http://revoltinturkey.tumblr.com/archive

1) English 2) Türkçe 3) Español 4) Ελληνικά 5) Français 6) Português 7) Italiano Nederlands 9) русский 10) Deutsch 11) العربية 12) Catalá 13) Íslenska 14) Lietuviškai 15) Dansk 16) Polski

1) ENGLISH

8-9 June Call for Solidarity Actions with #OccupyGezi
Calling on all cities of the world! Come out this weekend and reclaim your public spaces to show solidarity with #OccupyGezi and the many waves of protests in Turkey!

What began as a small occupation to protect Istanbul’s Gezi Park erupted within a matter of days into massive protests that spread like wildfire across Turkey. A key trigger was the disproportionate use of force by the police. Just as Gezi Park crystallized the struggle over an ever-shriking public space hijacked by neoliberal authoritarianism, the pepper gas that security forces doused on Istanbul literalized the general need for breathing space – hundreds of thousands of people walked out onto the streets in support of the Gezi Park occupation despite a total media blackout, defying police brutality. Now we have reclaimed not only Gezi Park but also Taksim Square, the very heart of Turkey’s public sphere, where mass expressions of discontent have repeatedly been banned, throughout the republic’s history. As Taksim and Gezi swell every night with thousands of people who come to celebrate their solidarity, victory and power, our resistance in other parts of Istanbul and other cities across Turkey continues. Of one thing we are certain: Nothing will ever be the same again.

Show your support and solidarity this weekend, 8-9 June. Reclaim Tahrir, Syntagma, Sol, Zuccotti, your local streets, squares and parks! Trust us, they belong to you.

* Create or join an event. Then share your pics and stories of solidarity – geziglobal.tk *

2) TÜRKÇE

8-9 Haziran’da #OccupyGezi ile Dayanışma Çağrısı

Dünyanın tüm şehirlerine çağrıdır! Bu haftasonu sizi #OccupyGezi’yle ve tüm Türkiye’deki protesto dalgalarıyla dayanışma içinde meydanlara çıkarak kamusal alanınıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Gezi Parkı’nı korumak için başlayan küçük çaplı direnişimiz kısa zamanda çığ gibi büyüyerek Türkiye’nin dört bir yanına sıçradı. Durumun bu boyuta gelmesinde tetikleyici etkenlerden biri, polisin orantısız güç kullanmasıydı. Nasıl Gezi Parkı direnişi gitgide küçülen ve devletin otoriter neoliberal politikalarınca gasp edilen kamusal alanlar üzerindeki mücadeleyi gözler önüne serdiyse, güvenlik güçlerinin İstanbul’u biber gazına boğması da nefes alınacak alanlara duyulan yoğun gereksinimi somutlaştırdı. Medyadaki sansüre rağmen yüzbinlerce insan polisin zulmüne meydan okuyarak sokaklara aktı ve Gezi Parkı direnişine destek verdi. Şu anda sadece Gezi Parkı’na değil, Türkiye’nin kamusal alanının kalbi olan ve tarih boyunca kitlesel muhalefetin menedildiği Taksim Meydanı’na da sahip çıkıyoruz. Taksim ve Gezi Parkı dayanışmalarını, zaferlerini ve kazanımlarını kutlamak isteyen binlerce kişiyle her gece dolup taşarken, İstanbul’un farklı köşeleri ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki direnişimiz sürüyor. Emin olduğumuz bir şey varsa, o da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı.
Bu haftasonu, 8-9 Haziran tarihlerinde #OccupyGezi’yle dayanışma eylemleri düzenleyin. Tahrir’i, Syntagma’yı, Zuccotti’yi sokaklarınızı, meydanlarınızı ve parklarınızı geri alın! Sözümüze güvenin, onlar zaten size ait.

* Eylem çağrısı yapın ya da mevcut çağrılara katılın. Dayanışma resimlerinizi ve hikayelerinizi paylaşmak için: geziglobal.tk *
CATALAN

8-9 Juny: Dies d’Acció Global en Solidaritat amb #OccupyGezi

Amics i amigues a totes les ciutats del món! Fem una crida per que aquest cap de setmana tots i totes reclameu els vostres espais públics i mostreu solidaritat amb #OccupyGezi i les múltiples onades de protestes a Turquia!

El que va començar com una petita ocupació per a protegir el Parc Gezi a Estambul s’ha convertit en qüestió de dies en una protesta massiva que s’ha estès com la pólvora a tota Turquia. Un desencadenant clau va ser l’ús de força desproporcionat amb el que la policia va respondre. Així com el Parc Gezi va simbolitzar les lluites per a defensar el ja reduït espai públic, segrestat per l’autoritarisme neoliberal, les granades de gas pebre amb les que les forces de seguretat van ruixar Estambul s’han convertit en una metàfora literal de la falta d’aire per a respirar amb què vivim. Centenars de milers de persones vam sortir al carrer per a recolzar l’ocupació del Parc Gezi malgrat l’apagada dels mitjans de comunicació i desafiant la brutalitat policial. Ara hem reclamat no només l’espai del Parc Gezi, sinó també la Plaça Taksim, el cor de l’esfera pública de Turquia, on les expressions de descontentament i insatisfacció de les multituds han estat reprimides reiteradament al llarg de la història del país. Mentre Taksim i Gezi es veuen inundades cada nit de milers de persones que vénen a celebrar la seva solidaritat, victòria i força, la nostra resistència en altres parts d’Estambul i altres ciutats per tota Turquia continua. D’una cosa podem estar segurs i segures: res tornarà a ser el mateix.

Mostra el teu suport i solidaritat aquest cap de setmana 8-9 de juny i reclama de nou Tahrir, Syntagma, Sol, Zuccotti, els carrers, places i parcs de la teva ciutat i del teu barri! Creieu-nos, us pertanyen!

ESPAÑOL

8-9 Junio: Días de Acción Global en Solidaridad con #OccupyGezi

¡Amigos y amigas en todas las ciudades del mundo! ¡Hacemos un llamamiento para que este fin de semana todas y todos reclameis vuestros espacios públicos y mostréis solidaridad con #OccupyGezi y las múltiples oleadas de protestas en Turquía!

Lo que empezó como una pequeña ocupación para proteger el Parque Gezi en Estambul se convirtió en cuestión de días en una protesta masiva que se extendió como el fuego por toda Turquía. Un desencadenante clave fue el desproporcionado uso de la fuerza con que respondió la policía. Así como el Parque Gezi cristalizó las luchas para defender el ya mermado espacio público, secuestrado por el autoritarismo neoliberal, los botes de gas pimienta con que las fuerzas de seguridad bañaron Estambul se han convertido en una metáfora literal de la falta de aire para respirar con que vivimos. Cientos de miles de personas se echaron a las calles para apoyar la ocupación del Parque Gezi a pesar del apagón mediático y de la brutalidad policial. Ahora hemos reclamado no solo el espacio del Parque Gezi sino también la Plaza Taksim, el corazón de la esfera pública de Turquía, donde las expresiones de descontento de las multitudes se han reprimido reiteradamente en la historia del país. Mientras Taksim y Gezi se ven inundadas cada noche con miles de personas que vienen a celebrar su solidaridad, victorias y fuerza, nuestra resistencia en otras partes de Estambul y en otras ciudades por todas Turquía continúa. De una cosa podemos estar seguros: nada volverá a ser lo mismo.

¡Muestra tu apoyo y solidaridad este fin de semana, 8-9 de junio y reaprópiate de Tahrir, Syntagma, Sol, Zuccotti, las calles y plazas y parques de tu ciudad y de tu barrio! Créenos, te pertenecen.

FRANCAIS

8 et 9 Juin : Journées d’action globale en solidarité avec #OccupyGezi

Camarades de toutes les villes du Monde ! Nous lançons un appel pour que vous occupiez les espaces publics ce week-end et montrez notre solidarité avec #Occupygezi et les nombreuses manifestations en Turquie.

Ce qui a débuté comme une petite occupation pour protéger le parc Gezi à Istanbul s’est transformé en quelques jours en une protestation massive qui a embrasé toute la Turquie. L’utilisation disproportionnée de la force par la police est responsable de cet enchainement. Alors que le Parc Gezi cristallise les luttes pour défendre l’espace public, menacé par l’autoritarisme néolibéral, le gaz lacrymogène que les forces de sécurité ont inondé Istanbul est devenue une méthaphore de notre manque d’air respirable. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour soutenir l’occupation du Parc Gezi, malgré la brutalité policière et le silence des médias. Désormais nous réclamons non seulement le Parque Gezi mais également la Place Taksim, le coeur de sphère publique de Turquie, où les expressions de mécontentement des multitudes ont été réprimé dans l’histoire du pays. Même si chaque nuit, des milliers de personnes se réunissent à Taksim et Gezi pour célébrer leur solidarité, la force et la victoire, notre résistance dans d’autres parties d’Istanbul et dans d’autres villes de Turquie continue. Nous pouvons être sur d’une chose : rien de redeviendra comme avant.

Montre ton soutien et ta solidarité ce week-end, 8 et 9 Juin et la réapproprie toi Tahrir, Syntagma, Sol, Zuccotti, la Bastille, les rues, les places et les parcs de ta ville et de ton quartier ! Croies nous, Croies

PORTUGUÊS

8-9 de junho, Ações globais de solidariedade a #OccupyGezi

Este é um chamado para todas as cidades do mundo! Este fim de semana, reúnam-se e ocupem os espaços públicos da sua cidade para demonstrar solidariedade ao movimento #OccupyGezi e as várias ondas de protesto que estão acontecendo na Turquia!

O que começou como uma pequena ocupação para proteger o Gezi Park, em Istambul, explodiu em questão de dias em manifestações massivas que se espalharam como fogo pela Turquia. O gatilho que disparou os protestos foi o uso desproporcional da força pela polícia. Assim como Gezi Park simbolizou a luta pelos espaços públicos que encolhem cada vez mais, sequestrados pelo autoritarismo neoliberal, o gás de pimenta lançado pelas autoridades de segurança tornou-se uma metáfora para a necessidade geral de espaço para respirar – centenas de milhares de pessoas saíram às ruas em apoio à ocupação do Gezi Park, apesar do silêncio total da mídia, desafiando a brutalidade da polícia. Agora, ocupamos não só o Gezi Park, mas também a Praça Taksim, o coração da vida pública na Turquia, onde expressões populares de protesto têm sido continuamente reprimidas, ao longo da história da república. Enquanto Taksim e Gezi ganham força a cada dia, com milhares de pessoas que se reúnem para celebrar sua solidariedade, vitória e força, nossa resistência em Istambul e em outras cidades por toda a Turquia continua. De uma coisa estamos certos: nada mais será como antes.

Mostre seu apoio e solidariedade este fim de semana, 8 e 9 de junho. Reaproprie-se de Tahrir, Syntagma, Sol, Zuccotti, e das ruas, praças e parques da sua cidade. Acredite em nós, eles pertecem a você.

ITALIANO

8-9 giugno Giorni di azione globale di solidarietà per #OCCUPY GEZI

Amici e amiche di tutte le città del mondo, vi invitiamo questo fine settimana a riunirvi e reclamare i vostri spazi pubblici, mostrando solidarietà per #Occupy Gezi e le numerose manifestazioni in Turchia.
Quello che è iniziato come una piccola occupazione per proteggere Gezi Park, in Istanbul, è esplosa nei giorni seguenti diventando una protesta di massa e espandendosiin tutta la Turchia. L’uso indiscriminato e fuori misura della violenza da parte della polizia è stato un fattore che ha aiutato la diffusione della protesta. Così come Gezi Park cristalizza la lotta per difendere lo spazio pubblico, sequestrato dall’autoritarismo neoliberale, i gas al peperoncino con cui le forze dell’ordine hanno ricoperto Istanbul, sono una perfetta metafora della mancanza di aria di cui abbiamo bisogno per vivere. Centinaia di migliaia di persone si sono riversate per le strade per appoggiare l’occupazione di Gezi Park, a dispetto dei media main steam che hanno coperto la brutalità della polizia. Ora reclamiamo non solo lo spazio di Gezi Park ma anche Piazza Taksim, il cuore della sfera pubblica in Turchia, dove le manifestazioni di dissenso sono state ripetutamente represse nella storia della repubblica turca. Mentre Taksim e Gezi continuano a riempiris di persone ogni notte che vengono a mostrare la loro solidarietà, vittoria e forza, la nostra resistenza in altre parti di Istanbul e in altre città continua. Di una cosa possiamo essere sicuri: niente sarà più lo stesso!

Mostra il tuo appoggio e la tua solidarietà: questo fine settimana, l’8 e il 9 giugno, riappropriati di Tahrir, Syntagma, Sol, Zuccotti Park, delle strade, delle piazze e dei parchi della tua città e del tuo quartiere! Abbi fiducia in noi, ti sosterremo!
Nederlands

8-9 Juni Oproep voor Solidatiteits Acties met #OccupyGezi

Dit is een oproep aan alle steden van de wereld! Ga dit weekend naar buiten en bezet de openbare ruimte als blijk van solidariteit met #OccupyGezi en de vele golven van protest in Turkije!

Wat begon als een kleine bezetting om het Gezi park in Istanboel te verdedigen, is in enkele dagen aangewakkerd tot een massale demonstratie door heel Turkije. Een belangrijke oorzaak voor de protesten was het buitenproportionele geweld dat de politie gebruikt. Op dezelfde wijze waarop Gezi Park een brandpunt werd over de krimpende gemeenschappelijke ruimtes die zijn gekaapt door het neo-liberaal autoritarisme, veroorzaakte het traangas dat de veiligheids macht over Istanboel uitgoot letterlijk een behoefte aan ademruimte – honderdduizenden mensen gingen de straat op als steunbetuiging voor de bezetting van Gezi park. Niet alleen hebben we Gezi park bezet, maar ook het Taksimplein, het hart van het Turkse openbare leven, waar massademonstraties bij herhaling zijn verboden gedurende de hele geschiedenis van de republiek. Terwijl Taksim en Gezi iedere nacht duizenden mensen aantrekken om hun solidariteit, overwinning en macht te vieren neemt ons verzet in andere delen van Istanboel en andere steden over heel Turkije toe. Een ding weten we zeker: het zal nooit meer hetzelfde zijn.
Laat je steun en solidariteit dit weekend zien: 8-9 juni. Bezet Tahrir, Syntagma, Sol, Zuccotti, je lokale straten, pleinen en parken! Geloof ons: ze zijn ook van jou.
RUSSIAN, Русский

8-9 Июня. Дни солидарности с #OccupyGezi

Мы взываем ко всем городам мира! В эти выходные выйдите на улицы и займите городские пространства в знак солидарности с #OccupyGezi и другими протестными движениями в Турции!

То, что началось как небольшая акция в защиту парка Гези в Стамбуле, всего за несколько дней переросло в всеобщий протест, в мгновение охвативший всю Турцию. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, явилось насилие со стороны полиции. Как парк Гези стал средоточием борьбы за неуклонно исчезающее публичное пространство, захватываемое неолиберальным авторитаризмом, так и слезоточивый газ, которым службы правопорядка заполнили улицы Стамбула, обозначил крайнюю необходимость свободного пространства для жизни – сотни тысяч людей вышли на улицы в защиту парка Гези вопреки молчанию сми и жестокости полиции. Теперь мы не только вернули себе парк Гези, но и площадь Таксим, сердце турецкого общества, где любое массовое проявление общественного недовольства пресекалось на протяжении всего существования республики. В это время, когда Таксим и Гези каждую ночь наполняются тысячими людей, которые празднуют свое единство, победу и силу, наше сопротивление в других районах Стамбула и других регионах Турции продолжается. Мы уверены в одном: ничего уже больше не будет таким как прежде.

Выразите вашу поддержку и солидарность в эти выходные, 8-9 июня. Займите Тахрир, Синтагму, Соль, Зукотти, ваши местные улицы, площади и парки! Не сомневайтесь, они принадлежат вам.
DEUTSCH:
8–9 Juni
Aufruf zur Solidarität mit Aktionen # OccupyGezi

Aufruf zu allen Städten der Welt!
Kommt auf die Straße an diesem Wochenende und fordert eure öffentlichen Plätze zurück!
Solidarität mit # OccupyGezi und andere Protestbewegungen in der Türkei!

Was als eine kleine Besetzung um „Istanbul Gezi Park“ vor Zerstörung zu schützen begann, mutierte innerhalb von wenigen Tagen zu massiven Protesten, die sich wie ein Dominoeffekt in der ganzen Türkei verbreitet hat. Ein wichtiger Auslöser war die massive und aggressive Gewaltanwendung durch die Polizei. Durch den Kampf um Taksim Gezi Park und immer weniger werdenden Grünraum in der Stadt vor neoliberalem Autoritarismus zu schützen, wurde der Frischluftbedarf über Istanbul durch massiven Pfeffergaseinsatz der Sicherheitskräfte fast literarisiert. Hunderttausende von Menschen gingen auf die Straße zur Unterstützung der Gezi-Park-Bewegung trotz eines totalen Medien-Blackout und die Brutalität der Polizei. Inzwischen geht es nicht nur um Gezi Park zurückzufordern, sondern auch um Taksim Platz, der in der gesamten Republiksgeschichte eine politische Tradition hat. Taksim- und Gezi-Bewegung wächst jede Nacht um Tausende von Menschen, die ihre Solidarität mit unseren Widerstand in anderen Teilen von Istanbul und anderen Städten der Türkei in Tat umsetzen. Bei einer Sache sind wir uns sicher: Nichts wird je wieder so sein wie es war.
Zeigt bitte eure Unterstützung und Solidarität an diesem Wochenende von 8–9 Juni mit uns und fordert eure Straßen, Öffentlichenplätze und Parks zurück! Seid ein Teil der Bewegung!

In lithuanian – Lietuviškai
Kvietimas vienytis birželio 8 ir 9 dienomis kartu su #OccupyGezi
Kreipiamės į visus pasaulio miestus! Išeikite šį savaitgalį ir susigrąžinkite savo viešąsias erdves išreikšdami solidarumą su #OccupyGezi ir daugeliu protestų vykstančių Turkijoje!
Nedidelio judėjimo taiki demonstracija, skirta apsaugoti Stambulo Gezi parką, per keletą dienų peraugo į masinius protestus apėmusius visą Turkiją. Neramumus sukėlė neproporcingas policijos jėgos panaudojimas.
Susiformavus kovai dėl vis mažėjančios viešosios erdvės, užgrobtos neoliberalaus autoritarizmo ir saugumo pajėgoms išpurškus Stambulą pipirinėmis dujomis, visuomenei atsirado poreikis kvėpuoti – tūkstančiai žmonių išėjo į gatves išreikšdami paramą Gezi parkui, nepaisant visiško žiniasklaidos nutylėjimo apie brutalius policijos veiksmus.
Dabar mes susigrąžinome ne tik Gezi parką, bet ir Taksim aikštę – tai pagrindinė Turkijos viešoji erdvė, skirta reikšti masinius nepasitenkinimus, ir kuri per visą Turkijos istoriją ne kartą buvo drausta. Tačiau ne tik Taksim aikštę ir Gezi parką kiekvieną naktį užplūsta tūkstančiai žmonių, kurie ateina švęsti savo vienybės, pergalės ir galios, šis pasipriešinimas toliau vyksta ir kitose Stambulo vietose bei kituose Turkijos miestuose. Dėl vieno dalyko mes esame tikri: taip kaip ankščiau jau niekada nebus.
Išreikškite savo paramą ir solidarumą šį savaitgalį, birželio 8 ir 9 dienomis. Susigrąžinkite Tahriro, Syntagma, Puerta del Sol aikštes, Zuccotti parką, (Gedimino prospektą), savo vietines gatves, aikštes ir parkus! Patikėkite, jie priklauso jums.
In Danish, Dansk
8.-9. Juni: Opråb for solidaritet og aktion for #OccupyGezi
Kalder alle verdens byer! Tilbagekræv de offentlige rum denne weekend og vis din solidaritet med #OccupyGezi og de mange bølger af protester i Tyrkiet!
Det begyndte som en mindre besættelse for at beskytte Gezi Parken i Istanbul, og brød i løbet af få dage ud i massive protester, der spredte sig som steppebrande over hele Tyrkiet. Den udløsende faktor var den overdrevne brug af magt fra politiets side. Ligesom Gezi Parken har formet kampen om et stadigt skrumpende offentligt rum kapret af neoliberale autoritære, har den peberspray som sikkerhedsstyrkerne har hældt ud over Istanbul bogstaveliggjort behovet for pusterum – hundreder af tusinder af mennesker er gået på gaden til støtte for besættelsen af Gezi Parken, på trods af total medie blackout, og på trods af politiets brutalitet.
Nu har vi generobret ikke kun Gezi Parken, men også Taksim Pladsen, hjertet af Tyrkiets offentlige sfære, hvor massens tilkendegivelse af utilfredshed er blevet forbudt gentagne gange gennem hele republikkens historie. Taksim og Gezi overrendes hver aften af tusindvis af mennesker, der kommer for at fejre deres solidaritet, sejr og magt, og vores modstand i de andre dele af Istanbul og i andre byer i hele Tyrkiet fortsætter. Én ting er sikkert: Intet vil nogensinde blive det samme igen.
Vis din støtte og solidaritet denne weekend, den 8.-9. juni. Tilbagekræv Tahrir- og Syntagma-pladsen, Solporten, Zucotti-parken, dine lokale gader, pladser og parker! Tro os, de tilhører dig.

Icelandic – Íslenska

8-9 júní samstöðu aðgerðir með #OccupyGezi

Borgir um heim allan! Sýnið samtöðu með #OccupyGezi og mótmælunum í Tyrklandi með því að taka stjórnina yfir opinber torg og garða um helgina!

Það sem byrjaði sem lítil mótmæli til að vernda Gezi almenningsgarðinum í Istanbul þróaðist á örfáum dögum yfir í fjöldamótmæli sem hafa dreifðst um allt Tyrkland á skotstundu. Valdnýðsla lögreglunnar gagnvart mótmælendum hefur drifið fleira fólk út á götur Tyrklands til að mótmæla ofbeldi og valdahroka yfirvalda gagnvart fólkinu í landinu. Rétt eins og aðgerðir mótmælanda í Gezi hafa sett fókus á sí-minnkandi almenningssvæði sem eru tekin yfir með yfirgangi og án tillits til hins almenna borgara, þá hefur ofbeldi lögreglunnar drifið hinn almenna borgara í tölum sem skipta hundruðum þúsunda út á götur Tyrklands til að mótmæla. Þrátt fyrir algjört fjölmiðlabann þá streymir fólk saman út til að taka til baka ekki einungis Gezi garð heldur einnig Taksim torg þar sem Tyrkir hafa svo oft áður safnast til að tjá óánægju sýna gegn yfirvöldum og stöðu mála í landinu, slík mótmæli hafa ávallt verið bönnuð af yfirvöldum en í þetta skipti munum við ekki gefa eftir. Málstaður okkar heldur áfram að vaxa í gervöllu Tyrklandi, fólk streymir fram kvöld eftir kvöld til að fagna samstöðu og krafti almennings. Skilaboðin eru klár: Ekkert mun vera eins aftur!
Sýnið stuðning ykkar í verki um helgina, 8-9 júní. Takið til baka stjórnina yfir strætum, torgum og görðum! Almenningsstaðir tilheyra almenningi.
العربية
8 يونيو و 9: يوم العمل العالمية في التضامن مع # OccupyGezi

الرفاق من جميع المدن في العالم! نناشدكم احتلال الأماكن العامة في نهاية هذا الاسبوع وتظهر تضامننا مع # Occupygezi والعديد من الأحداث في تركيا.

بدأ احتلال صغير لحماية Gezi بارك في اسطنبول تحولت إلى بضعة أيام في احتجاج واسعة النطاق التي اندلعت في جميع أنحاء تركيا. الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل الشرطة هي المسؤولة عن سلسلة العنف. بينما Gezi بارك يبلور النضال للدفاع عن الفضاء العام، هدد من قبل السلطوية الليبرالية الجديدة،استعمال الغاز المسيل للدموع كما أغرقت قوات الأمن فأصبحت اسطنبول مشتعلة افتقارنا الى الهواء للتنفس. خرج مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع لدعم احتلال Gezi بارك على الرغم من وحشية الشرطة وصمت وسائل الإعلام. الآن نحن نطالب ليس فقط باركي Gezi لكن ساحة تقسيم، في قلب الحياة العامة في تركيا، حيث تم قمع التعبير عن السخط الجموع في تاريخ البلاد. على الرغم من كل ليلة، والآلاف من الناس تجمعوا في تقسيم Gezi للاحتفال بهم التضامن والقوة والنصر، وقوتنا في أجزاء أخرى من اسطنبول والمدن التركية الأخرى لا يزال مستمرا. يمكننا أن نكون متأكدين من شيء واحد: لا شيء سيعود كما كان من قبل.

مشاهدة تضامنكم ودعمكم في نهاية هذا الاسبوع، و 8 و 9 يونيو وتخصص لك التحرير، سينتاجما، سول، Zuccotti، الباستيل، في الشوارع والساحات والحدائق العامة لمدينتك وحيك! ]دعمك لنا، يعني انهم ينتمون إليك!
Malay – Bahasa Malaysia

Seruan Solidariti Global bersama #OccupyGezi pada 8-9 Jun

Menyeru semua bandar-bandar seluruh dunia! Turun hujung minggu ini untuk menuntut semula dataran dan ruang-ruang awam kita sebagai tanda solidariti dengan #OccupyGezi dan kebangkitan gelombang protes rakyat di Turki!

Apa yang bermula sebagai pendudukan kecil sekumpulan aktivis untuk melindungi Gezi Park di Istanbul telah meletus dalam masa beberapa hari menjadi protes besar-besaran yang merebak pantas ke seluruh negeri Turki. Satu pencetus utama kebangkitan ini ialah tindakbalas ganas dan kekerasan oleh pihak polis.

Gezi Park telah menyatukan perjuangan menyelamatkan ruang-ruang awam yang semakin mengecil akibat dirampas agenda neo-liberal yang autoritarian, serta membuktikan betapa pentingnya ruang bernafas dan ruang demokrasi di tengah-tengah kesesakan gas pemedih mata yang menyelubungi bandar Istanbul. Tanpa rasa takut, ratusan-ribu rakyat mengingkari kekejaman polis dengan bertindak turun ke jalanraya bagi menyokong pendudukan di Gezi Park walaupun dengan blackout menyeluruh dari media-media arus perdana.

Sekarang kita bukan saja berjaya menuntut semula Gezi Park, tetapi juga Dataran Taksim yang menjadi simbol utama ruang awam dan ruang demokrasi rakyat Turki, tapak di mana ekspresi penentangan dan perlawanan massa rakyat telah diharamkan berulang-kali dalam sejarah negeri Turki.

Bila Taksim dan Gezi semakin melimpah setiap malam kerana dibanjiri ribuan rakyat yang turun untuk meraikan solidariti, kemenangan dan kuasa rakyat, penentangan dan resistansi rakyat akan berterusan di bandar-bandar lain seluruh Turki. Satu perkara yang pasti: Tiada apa yang akan kekal sama, perubahan pasti datang.

Tunjukkan sokongan dan solidariti bersama #OccupyGezi hujung minggu ini pada 8hb-9hb Jun 2013. Tuntut semula Dataran Tahrir, Dataran Syntagma, Dataran Sol, Zuccotti Park, Dataran Merdeka, serta ruang-ruang awam di bandar-bandar seluruh dunia! Percayalah, dataran dan ruang awam adalah milik rakyat!

16)Polish-Polski
8-9 czerwca marsz solidarności z #OccupyGezi

Wzywamy wszystkie miasta na świecie! Przyjdź w ten weekend żeby odzyskać nasze miejsca publiczne, aby okazać solidarność z # OccupyGezi,i z falami protestów w Turcji!
Co zaczęło się jako mała akcja na rzecz ochrony Parku Gezi w Stambule rozkwitło w ciągu kilku dni do masowych protestów, które rozprzestrzeniają się jak pożar w całej Turcji. Ważnym czynnikiem było nieproporcjonalne użycie siły przez policję. Kiedy ochotnicy ochrony Parku Gezi krystalizowali strategię oporu wobec komercyjnego zagospodarowania niknących przestrzeni publicznych, wykradanych przez neoliberalny autorytaryzm – gaz łzawiący, którym siły bezpieczeństwa dosłownie oblały cały Stambuł uświadomił ludziom ogólną potrzebęwolnej przestrzeni. Setki tysięcy ludzi wyszły na ulicę w celu wsparcia akcji Gezi Park, pomimo całkowitego bojkotu mediów oraz odpierając brutalne ataki tureckiej policji. Teraz odzyskaliśmy nie tylko park Gezi, ale Plac Taksim, który jest sercem sfery publicznej w Turcji, gdzie masowe wyrażenie niezadowolenia wielokrotnie było zabronione, w ciągu całej historii Republiki. Jak Taksim i Gezi zapełnia się co noc tysiącami ludzi, którzy przybyli, aby zamanifestować swoją solidarność, zwycięstwo i moc, nasz opór w innych częściach Stambułu i innych miastach w całej Turcja trwa nadal. Jednego jesteśmy pewni: Nic już nie będzie takie samo.
Pokaż swoje wsparcie i solidarność w ten weekend, 8-9 czerwca. Odzyskajmy Tahrir, Syntagma, Sol, Zuccotti, lokalne ulice, place i parki! Zaufaj nam, że należą do Ciebie.
* Utwórz lub dołącz się do wydarzeń w Twoim mieście. Następnie podziel się z nami zdjęciami z akcji solidarności z Gezi Park- geziglobal.tk *