10-11-12 Οκτώβρη- 3o Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας- Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού

Festival for Solidarity and Cooperative Economy, Athens 10-12 October 2014

Ένας Άλλος Κόσμος Είναι Υπαρκτός

Ενώ γύρω μας γκρεμίζονται τα θεμέλια του παρελθόντος, εμείς ποτίζουμε τα λουλούδια που φυτρώνουν στα συντρίμμια.

Στην Ελλάδα της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης όπου έχουν εκμηδενιστεί οι κοινωνικές δομές και απειλούνται τα συλλογικά αγαθά, η ανεργία και η οικονομική δυσχέρεια αποτελούν την πραγματικότητα για πολλούς από εμάς. Οι βασικοί υπεύθυνοι σφυρίζουν αδιάφορα και η σάπια υπόσχεση της μαγικής ανάπτυξης κρατάει καλά ακόμα. Δεν προτιμούμε όμως όλοι να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να περιοριζόμαστε στους αφορισμούς. Αντίθετα ολοένα και περισσότεροι συμμετέχουμε ενεργά σε ομάδες και δίκτυα αλληλέγγυας, ανταλλακτικής ή συνεργατικής οικονομίας, δίνοντας πνοή σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον αυτοσκοπό της συσσώρευσης χρήματος.

Τα εγχειρήματα αυτά, που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, αποτελούν όχι μόνο μια δυνατή βοήθεια για την καθημερινή διαβίωση μας αλλά και το όχημα για τη μετάβαση σε μια κοινωνία που έχει απορρίψει το καπιταλιστικό αξιακό σύστημα.

Οι ομάδες που συνδιοργανώνουμε και συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας δεν περιμένουμε να εξαργυρώσουμε με ψήφους, μελλοντικές απολαβές ή κοινωνική αναγνώριση τη δράση μας, όπως διάφορες φιλανθρωπικές ή μισάνθρωπες οργανώσεις που διατυμπανίζουν τη δήθεν κοινωνική δράση τους. Βαθιά επιδίωξη μας είναι η δημιουργία κοινωνικών, και άρα και οικονομικών, δομών με γνώμονα τον άνθρωπο και όχι το κέρδος. Όχι μόνο δεν προσδοκούμε την προ-μνημονίου εποχή αλλά αντίθετα έχουμε το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της αυτοοργάνωσης, της αυτάρκειας και της πραγματικής ευημερίας ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των οικονομικών δεικτών.

Το πρώτο και το δεύτερο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας που πραγματοποιήθηκε με ευρεία συμμετοχή, μας άφησε χαμόγελα, πολλή τροφή για σκέψη και όρεξη για περισσότερη δράση. Σήμερα ετοιμαζόμαστε για τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής με στόχο τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών μεταξύ των ομάδων αλλά και την ενημέρωση των πολιτών για έναν κόσμο διαφορετικό, για έναν κόσμο, που δεν είναι απλά εφικτός και αναγκαίος, αλλά και υπαρκτός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SpanishEnglish – French

Spanish- Festival De Economía Solidaria Y Cooperativa, Atenas 10-12 Octubre 2014

Un Mundo Diferente Sí Existe
El Festival4sce se celebra cada octubre en Atenas desde 2012.

¡En esta ocasión, queremos compartirlo con Europa!

En la Grecia de la crisis social, económica y medioambiental, donde la estructura social se ha hundido y los comunes están amenazados, donde el desempleo y la angustia económica son una realidad para muchos de nosotros, los culpables de esta estafa que llaman crisis no han sido procesados por sus crímenes y la promesa corrompida de un crecimiento mágico sigue siendo un mantra repetido.

Pero no todos esperan inmóviles ni se conforman con promesas vacías. Al contrario, somos cada vez más los que participamos activamente en grupos y redes de solidaridad, intercambio alternativo y economía cooperativa para dar vida a un mundo donde acumular dinero no es un fin en sí mismo.

Estos proyectos, que se extienden a lo largo y ancho del país, no sólo representan una magnífica ayuda en nuestra vida diaria, sino que también representan una sociedad que ha rechazado el sistema de valores capitalista.

Nosotros, los grupos que coorganizamos y participamos en el Festival de Economía Solidaria y Cooperativa, no esperamos canjear nuestra acciones por votos, ganancias futuras ni reconocimiento social, tal y como hacen otras organizaciones caritativas o (anti)sociales que publicitan sus supuestas “acciones sociales”.

Nuestro objetivo final es crear estructuras tanto sociales como económicas que se basen en las personas y no en el beneficio. No queremos regresar a los tiempos previos a los Memorándum*; nuestros objetivos son la mejora en la auto-organización, la autosuficiencia y la prosperidad genuina, sin reparar en los indicadores económicos.

La enorme participación en el primer y segundo Festival nos dejó un buen sabor de boca y mucho sobre lo que reflexionar, así como ganas de más acción. Este año estamos preparando la continuación de este esfuerzo: ampliando fronteras, centrándonos en hacer contactos e intercambiar experiencias e inquietudes entre grupos, pero también hablando con los ciudadanos sobre este mundo diferente, este mundo que no es sólo factible e imprescindible, sino que ya existe.

¡Estás Invitada!

http://www.festival4sce.org/es/

English -Festival Of Solidarity & Cooperative Economy, Athens 10th-12th October 2014

A Different World Does Exist

The Festival4sce takes place every October in Athens since 2012.

This time round, we want to share it with Europe!

As the foundations of the past collapse around us, we are watering the new seeds which grow today.

In the Greece of social, economic and environmental crisis, where the social structure has collapsed and the commons are under threat, where unemployment and economic distress are a reality for many of us… those to blame for the scam they call “the crisis” have not been held responsible for their crimes and the rotten promise of magical growth is still a repeated mantra.

But not all of us are sitting idly and settling for empty promises. On the contrary, we are participating more and more actively in groups and networks of solidarity, alternative exchange and cooperative economy, giving life to a world where accumulating money is not an end in itself.

These projects, which are expanding across the entire country, are not only a great help in our daily life, but also represent a society that has rejected the capitalist value system.

We, the groups that co-organize and participate in the Festival of Solidarity & Cooperative Economy, do not expect to cash our action in for votes, future earnings or social recognition, like other charitable or (non)social organizations that advertise their so-called “social action” do.

Our ultimate goal is to create social, and hence economic, structures that are based on people and not on profit. We don’t want to return to the Pre-Memorandum* times; instead we aim for the enhancement of self-organization, self-sufficiency and true prosperity, regardless of economic indicators.

The large-scale participation in the first and the second Festival left a smile on our faces and a lot of food for thought as well as a craving for more action. Today we are preparing for the continuation of this effort, expanding frontiers and aiming at networking and exchanging experiences and concerns among groups, but also informing citizens about a different world, a world that is not only feasible and imperative, but one that already exists.

You Are Invited!

PROGRAM

http://www.festival4sce.org/en/

French- Le Festival De L’Économie Solidaire Et Coopérative, Athènes 10-12 Octobre 2014

Un Monde Différent Existe
Le Festival4sce se tient en octobre à Athènes depuis 2012.

Cette année nous voulons le partager avec l’Europe !

Alors que les fondements du passé s’écroulent autour de nous, nous plantons aujourd’hui de nouvelles graines qui sont en train de germer.

Dans la Grèce de la crise sociale, économique et environnementale, où la structure sociale s’est effondrée et les citoyens sont menacés, où le chômage et la détresse économique sont une réalité pour beaucoup d’entre nous… ceux qui sont à blâmer pour cette escroquerie qu’ils appellent crises n’ont pas été tenus pour responsables de leurs crimes, et la fausse promesse d’une croissance magique est encore répétée comme un mantra.

Mais nous ne restons pas tous assis les bras croisés à attendre après de vaines promesses. Au contraire, nous sommes de de plus en plus nombreux à participer à des groupes et des réseaux de solidarité, d’échanges alternatifs et d’économie coopérative, donnant vie à un monde où l’accumulation n’est pas une fin en soi.

Ces projets, qui se développent dans tout le pays, ne sont pas seulement une aide indispensable à notre vie quotidienne, mais représentent également une société qui a rejeté le système de valeurs capitalistes.

Nous, les groupes qui organisons et participons au Festival de l’Économie Solidaire et Coopérative, ne nous projetons pas de « rentabiliser » nos actions par des votes ou de la reconnaissance sociale qui servirait nos intérêts particuliers, comme d’autres organisations de bienfaisance ou antisociales qui mettent en avant leur soi-disant « action sociale ».

Notre objectif ultime est de créer des structures sociales et donc économiques qui sont basées sur les personnes et non sur le profit. Nous ne voulons pas revenir à l’époque pré-mémorandum*, au contraire, nous visons l’amélioration de l’auto-organisation, de l’autonomie et de la prospérité véritable, indépendamment des indicateurs économiques.

L’importante participation aux premières et secondes éditions du Festival a laissé un sourire sur nos visages, de quoi nourrir nos pensées et nous donner soif de plus d’action. Aujourd’hui, nous nous préparons à la poursuite de cet effort, visant la mise en réseau et l’échange d’expériences et de préoccupations parmi les groupes, mais aussi informer les citoyens sur un monde différent, un monde qui est non seulement faisable et impératif, mais qui est déjà en marche.

Vous Êtes Invités !

http://www.festival4sce.org/fr/

. . .

Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού

Advertisements